İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.05.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun 10. Maddesinin (4). bendi işverenin ölçüm ve kontrollerin yapılmasındaki görev ve sorumluluğunu tanımlamaktadır;” İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.”
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı olarak, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın yılda bir defa periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir. Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanları, elektronik kumanda sistemi ile donatılmış makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri de Elektrik mühendislerince yapılmaktadır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 21.08.1984 tarih ve 18565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği‘nde zamanla değişiklikler yapılarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 44.maddesinde Topraklayıcılara ve Topraklama Tesislerine Dair Genel Hükümler ve 46. maddesinde “Gerilimli Bölümlere Dolaylı Olarak Dokunmaya Karşı Koruma Düzenlerinin Denetlenmesi” tanımlanmıştır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 21/08/2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği‘nin 7. ve 10. maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiş ve elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümler belirlenmiştir. Yönetmeliğin EK-P bölümünde çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotlar belirtilmiş olup, sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri topraklamalarına ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçümünün 1 (bir) yıllık periyotlarla yapılması öngörülmüştür.
Firmamız Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından yetkilendirilmiş olarak işçi sağlığı ve güvenliği kapsamının yanı sıra tüm ev ve iş yerlerinde her türlü elektrik tesislerinde can ve mal güvenliğinin sağlanmasını teminen meslek alanımıza giren konularda hizmetini yürütmektedir.
Yukarıda belirtilen Kanun ve Yönetmelikler uyarınca, başta çalışanlar olmak üzere can ve mal güvenliği bakımından tesisinize ait periyodik kontrol ve ölçümlerin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılması için elektrik tesisatınızı Elektrik Mühendislerimize kontrol ettirebilirsiniz. Güvenliğiniz açısından kontrolü yapacak kurumdan yürürlükteki TS HD 60364-6 standartına uygun olarak aşağıdaki testleri talep etmeniz hem tesisinizi sağlıklı ve güvenli işletmenizi sağlayacak, hem de yasal sorumluluğunuzu yerine getirecektir.
Ayrıca talep etmeniz durumunda bedelsiz olarak kurumunuzda keşif ve şartname hazırlığı için Merkezimiz tarafından destek hizmeti verilecektir. Detaylı bilgi için aşağıdaki telefonlardan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

1- HATA AKIMI KORUMA DÜZENLERİ (KAÇAK AKIM ROLE-RCD) ÖLÇÜMLERİ
Test ve ölçümler Artık Akım Cihazlarının koruduğu tüm son tüketici noktalarından yapılacaktır. (Prizler, elektronik cihazlar, makineler vb.) RCD açma akımı (mA) ve açma zamanı (ms) ölçülerek korumanın doğru akımda ve doğru zamanda yapıp yapmadığı kontrol edilecektir.
2- SÜREKLİLİK TESTLERİ
Koruma iletkenlerinin son tüketici noktalarından eşpotansiyel baraya kadar tesis edilip edilmediği (R1+R2) yöntemi ile kontrol edilecektir.
3- İZOLASYON ve YALITIM TESTLERİ
İletkenlerin/kabloların izolasyonları ile zemin yalıtımı ölçümler ile kontrol edilecektir.
4- TOPRAKLAMA TESİSİ KONTROL VE ÖLÇÜMLERİ
Tesisteki son tüketicilerde, priz ve makinelerde topraklama/çevrim empedansı ölçümü gerçekleştirilecektir. Koruma iletkeninin son tüketici noktalarına kadar uygun kesitte çekilip çekilmediği, son tüketici noktalarındaki topraklama/çevrim empedansı değeri ölçülerek dolaylı dokunmaya karşı korumanın uygunluğu kontrol edilecektir.
5- TESİSAT KONTROL VE KESİCİ KOORDİNASYONU
Elektrik iç tesisat kontrolleri , Patlayıcı Ortamlarda Elektrik Tesisatı Kontrolleri, Jeneratör Tesisatı Kontrolleri yapılacaktır. İletkenlerin/kabloların akım taşıma kapasitesinin devre kesici koordinasyonu kontrol edilecektir.
6- TERMAL KAMERA İLE KONTROLLER
Tesisteki elektrik panoları ile trafoların termal kamera ve gözle kontrolleri yapılacaktır. Termal kamera ile yapılan ölçümler sonucunda, aşırı ısınan kablo, bara ve şalt cihazları, bağlantılardaki gevşeklikler ya da dengesiz yük dağılımları tespit edilip, panoların çalışma güvenliği açısından uygun olup olmadığı belirlenir.
7- PARATONER- YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSİ KONTROLÜ
Tesisteki mevcut yıldırımdan korunma tesisinin topraklama direnç ölçümü ve kontrolü yürürlükteki TS EN 62305 Standartlarına uygun olarak olarak gerçekleştirilip, rapor haline getirilecektir.
8- ENERJİ ANALİZİ VE HARMONİK ÖLÇÜMÜ
Tesisin enerji kullanımının, harmoniklerin ve toplamda 24 farklı parametrenin belirli periyotlarla alınarak izlenmesi ve raporlanmasını kapsamaktadır.
İncelenecek parametreler, her bir faz için ayrı ayrı ve üç fazlı olarak; Gerilim, Maksimum Gerilim, Minumum Gerilim, Akım, Maksimum Akım, Güç, Endüktif Güç, Kapasitif Güç, Güç Faktörü, Frekans, Görünür Güç, Enerji, Toplam Gerilim Harmonik Distorsiyonu ve Toplam Akım Harmonik Distorsiyonu, şeklinde olacaktır.
Ölçüm değerleri grafik çıktılar halinde düzenlenir, bu grafikler ilgili standartlar ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere göre değerlendirilir ve rapor haline getirilir.
8- TRAFO TEST VE ÖLÇÜMLERİ
Çeşitli trafo testleri; izolasyon, sargı direnci ve trafo yağı tortu ve dielektrik dayanım testleri belirtilen kriterlere göre değerlendirilir ve rapor haline getirilir.
10- ISG ORTAM ÖLÇÜM VE TESTLER
• Katodik Koruma Testleri
• Aydınlatma Kontrolü ve Ölçümleri
• Kişisel Gürültü Maruziyeti Kontrolü
• İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri
• Termal Konfor Kontrolü
• Elektromanyetik Alan Seviyesi Ölçümleri
Ölçüm değerleri grafik çıktılar halinde düzenlenir, bu grafikler ilgili standartlar ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere göre değerlendirilir ve rapor haline getirilir.