Enerji Yönetimi; enerji kaynaklarınınve enerjinin verimli kullanılamasını sağlamak üzere yürütülen faaliyetlerin bütünüdür. İşletme genelinde sistematik bir yol haritası ile teknik ve stratejik açıdan gerçekleştirilebilir tüm enerji tüketim noktalarının analiz edilmesiyle, potansiyel olarak %30’a kadar enerji tasarrufu sağlanabilir.
Enerjinin sistematik yönetimi enerji maliyetlerinde, sera gazı emisyonlarında ve diğer
çevre etkilerinde azalma sağlayacaktır. Enerji yönetimi, birim çıktı başına kullanılan enerjiyi optimize etmek ve kuruluşun enerji verimliliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuş
bir sistemdir. Enerji yönetimi, esas itibariyle yönetimsel ve teknik gereklilikler içeren iki kısımda ele alınabilir. Endüstriyel işletmelerde enerji performansını iyileştirmek için kullanılabilecek değişik yöntemler, yaklaşımlar ve araçlar söz konusudur. Enerji yönetimini
etkin bir şekilde uygulayarak önemli derecede verimlilik elde etmek mümkündür. Enerji
verimlilik hedeflerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşlarda sadece yeni teknolojilerin satın
alınması yerine enerji yönetimi sisteminin kurulmasıyla daha başarılı ve süreklilik arz
eden sonuçlar alındığı görülmüştür.

Neden Enerji Yönetimi

Enerji Yönetim Sistemi ile elde edilen kazanımlar;
Finansal sonuçlar:
• Enerji yönetim sistemi ile iyileştirilen verimli koşullar sayesinde maliyetlerde  düşüş görülür.
• Sürekliliğin gerçekleştirilmesi adına izlenen enerji tüketimleri ve çalışma koşulları ile ortaya çıkabilecek arızalar önlenir.
• Değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme gerçekleşir.
• Yakıtlara bağımlığın azalması ile arz güvenliği artar.
• Pazarda rekabet payı artar.

Yasal Yükümlülüklere Uyum:
• Enerji kullanımlarına ilişkin bulunan yasal düzenlemelere uyum gerçekleşir.
• Sera gazı emisyonları azalması gerçekleşerek mevcut ve gelecekte oluşturulabilecek
düzenlemelerde uygunluk kolaylaşır.

Kurumsal İmaj:
• Sera gazı emisyonları ve karbon ayak izi azalır.
• Yeşil iş ile sosyal sorumluluk ve kuruluş imajı gelişir.

şletme İçi Yapısal Sonuçlar:
• İyileştirilmiş çalışma koşullarında işletme verimliliği artar.
• Enerji risklerine dair alınan önlemler ile daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanır.
• Davranışsal değişiklikler yaratmak adına verilen eğitimler ve farkındalık artışı iş performansının gelişmesine yol açar.
• Üst yönetimin katılımı sağlanarak, kuruluş bütününde enerji performansı iyileştirmeleri ve taahhütleri gerçekleştirilir.
• Enerji performansı iyileştirmeleri adına yeniliklerin takip edilmesi sağlanır